Dewey 000-499

CREW retningslinjer for Dewey-klassene

På de neste sidene er CREW sine retningslinjer sortert etter Dewey-klassifikasjon. En oversikt over formularet, som du kan kopiere og ta med deg ut på hylla når du kasserer, er inkludert som vedlegg til manualen.
Beslutningen om hvorvidt en bok skal kasseres må alltid bygge på profesjonelt skjønn til den eller de på biblioteket som er ansvarlig for samlingsutvelgelse. Selv om CREW-formularet kan brukes som en guide for å ta beslutninger om kassering, både kan og må disse retningslinjene tilpasses slik at de møter behovene på det enkelte bibliotek. Det enkelte bibliotek må selv bestemme hvor lenge materialet skal oppbevares ut i fra bibliotekets visjon og mål. Et bibliotek som f. eks. fokuserer spesielt på populærkultur, kan ha behov for raskere kassering av skjønnlitteratur og populære filmer for å beholde samlingen oppdatert.
Alle sidene ved kassering må tas med i betraktningen. En bok skal ikke kasseres kun fordi den er gammel.

000 (Generelle skrifter)
Dette er en veldig bred kategori som ofte vil kreve kassering på tvers av andre Dewey-grupper.

004-006 (Databehandling)
3/X/MUSTIE
Verker om databehandling er sjelden aktuelle etter tre år. Verker som omhandler hardware
og software har enda kortere levetid (1-2 år), men kan beholdes lenger dersom det er sterk
interesse blant brukerne. Kasseringen bør være basert på lokale interesser og programvare
som brukes lokalt. Behold manualer for programvare (Word, Excel etc.), i hvert fall til det har kommet en ny utgave slik at de som ikke har oppdatert, får et tilbud på biblioteket. Serier som «Dummies» og «Bli kjent med» er mer nyttig for databrukere enn store og tunge manualer. Kasser omfattende manualer med få illustrasjoner, og behold mindre verk med fargeillustrasjoner og skjermdumper. Bøker om programmering kan beholdes lenger (helt opp til ti år) dersom programmeringsspråket fremdeles er i bruk. Undersøk hvilke kurs som tilbys på lokale utdanningsinstitusjoner.

010 (Bibliografi)
10/3/MUSTIE
Bibliografier er relevante så lenge de indekserte verkene er relevante. Mange av disse verkene vil være å finne i referansesamlingen, men eldre utgaver kan flyttes ut på åpen hylle. Verkene som er til utlån bør vurderes kassert dersom de ikke har vært brukt de siste tre årene. Kasser de fleste bibliografiene ti år etter utgivelse, eller når verket har kommet i ny utgave. Unntaket er dersom bibliografien er i jevnlig bruk enten på biblioteket eller som utlån.

020 (Bibliotekfag og informasjonsvitenskap)
10/3/MUSTIE
Kasser de verkene som ikke tilfredsstiller nåværende akseptert praksis. Kasser også gamle ut-
gaver av lærebøker i bibliotekfaget og titler som omhandler tjenester som ikke lenger finnes.
Dette gjelder også utgåtte materialtyper eller utdatert bibliotekteknologi.

030 (Konversasjonsleksika)
5/X/MUSTIE
De mest oppdaterte leksika er de som finnes på Internett, som Store Norske Leksikon og
Wikipedia. Trykte leksika beholdes i siste utgave i referansehylla. Eldre utgaver gjøres
tilgjengelig for utlån. Behold ekstra sett for utskiftning og supplement i tre til fem år.
Eldre sett kan selges eller lånes ut, men fjern leksika som er eldre enn åtte år.

Andre i 000-gruppa
5/X/MUSTIE
Bortsett fra bøker med trivielt innhold, kan bøker i denne gruppa oppbevares på ubestemt
tid eller så lenge verkene er av interesse. Spesielle bøker, bøker med kontroversielt innhold og bøker om det ukjente, inkludert bøker om UFOer, må kasseres basert på interesse og MUSTIE faktorene (mer enn når verkene ble utgitt). Siteringsordbøker kan beholdes så lenge de anses som nyttige, men byttes ut når de ikke lenger er aktuelle.

100 (Filosofi og beslektede fagområder)
Denne kategorien inneholder filosofi, psykologi, parapsykologi, etikk og logikk. Noen emner vil være aktuelle i lang tid, mens andre (som paranormale fenomener) kan være trivielle eller fokusere på innhold som fort blir uaktuelt.

133 (Oversanselige fenomener)
10/3/MUSTIE
Bøker som omhandler oversanselige fenomener har ofte høy bruk og bør beholdes frem til
de er utslitte. Det er nødvendig å erstatte tapte og stjålne titler jevnlig fordi denne kategorien
inkluderer populære emner som hekseri, spådomskunst, drømmetyding og astrologi. Høy
bruk og slitasje gjør at det er behov for stadige fornyelser.

140 (Filosofiske systemer)
15/5/MUSTIE
De fleste filosofiske verker blir ikke foreldet, og lav sirkulasjon er som oftest lite egnet for å
bedømme denne litteraturen. Kasser ut i fra interesse og bruk, men behold et utvalg av titler
som omhandler vestlig og asiatisk filosofi. Fjern skoleutgaver som har liten bruksverdi, bort-
sett fra når bøkene er i bruk som pensum på en lokal utdanningsinstitusjon. Kasser
introduksjonsverk som ikke har vært i bruk de siste tre årene.

150 (Psykologi)
10/3/MUSTIE
Bortsett fra klassiske verk som brukes til undervisning, kan bøker innenfor denne
kategorien kasseres basert på popularitet og bruk. Bytt ut utslitte klassikere med nye utgaver.
Bytt ut verker om klinisk-, komparativ- og utviklingspsykologi innen fem til åtte år. Gjennom-
gå selvhjelpsbøkene og fjern titler som ikke lenger er populære, av interesse eller er utdatert.
Vurder også om bøker som er utgitt for mer enn fem år siden bør kasseres. Følg med på hvilke selvhjelpsguruer som er populære, og kasser bøkene deres når de ikke lenger er populære i media.

160 (Logikk) og 170 (Etikk)
10/3/MUSTIE
Bytt ut utslitte klassikere med nye utgaver. Kasser verker som ikke lenger er av interesse. Vær
oppmerksom på ulike etiske retninger og verker om moral som ikke lenger er aktuelle. Kon-
troversielle temaer som dødshjelp, genteknologi og seksualitet må følges opp ofte.

200 (Religion)
Religiøse verker som Bibelen, andre hellige skrifter og introduksjoner til verdens religioner er verk av varig verdi. Nye tolkninger gir leserne nytt lesestoff, og oppdaterte utgaver oppfordrer til lesing.

10/3/MUSTIE eller 5/3/MUSTIE
Forsøk å ha noe nytt og oppdatert innenfor hver religion som er representert i ditt
lokalsamfunn. Inkluder omfattende verker for de seks største verdensreligionene: buddisme,
kristendom, hinduisme, islam, jødedom og taoisme. Vær oppmerksom på at språkbruken kan
ha gått ut på dato, særlig gjelder dette bøker som omhandler seremonier og religiøse tanke-
sett. Behold klassikere fra kjente teologer så lenge de er populære og i god stand. Kasser
utgaver som er erstattet av nyere utgaver.

300 (Samfunnsvitenskap)
Dette feltet inkluderer et vidt område av temaer, inkludert sosiologi, folklore, kultur, kriminologi og utdanning. Samlingen bør inkludere informasjon som representerer ulike synspunkter på kontroversielle temaer, og den må være oppdatert, nøyaktig og uhildet.

301-307 (Sosiologi)
5/2/MUSTIE
Denne seksjonen inkluderer bøker om ekteskap, familieliv og seksualitet. Kasser når inter-
essen for en forfatter eller tittel forsvinner. Dersom boken ikke har en historisk tilnærming, vil den som oftest være foreldet innen fem år.

310 (Statistikk)
2/X/MUSTIE
Almanakker og statistiske håndbøker er sjelden til stor nytte etter to år. Behold kun gjeldende utgave og én eller to eldre. Unntaket er historiske håndbøker. Behold nyeste utgave på referansehylla og sett eldre utgave ut på åpen hylle. Alle biblioteker bør ha en generell almanakk. SSB har en meget god statistikk på nett som reduserer behovet for statistikk på papir. Statistisk årbok må biblioteket ha.

320 (Statsvitenskap. Politikk)
5/3/MUSTIE
Bøker som dekker aktuelle politiske emner kan kasseres innen fem år etter publisering. Forny
bokstammen etter kriteriene i MUSTIE. Bøker om lokalpolitisk historie bør ikke kasseres. Vær
oppmerksom på endringer i politisk retorikk, og fjern bøker med foreldet innhold. Vær også
oppmerksom på at denne gruppen bøker knytter seg til andre temaer, som historie. Fjern
bøker som sammenligner demokrati med politiske systemer som ikke lenger eksisterer (f. eks.
USSR).

330 (Sosialøkonomi)
3/3/MUSTIE
Oppdatert innhold er den viktigste faktoren for denne gruppa. Brukerne ønsker å vite hva
som er dagens situasjon når det gjelder økonomiske spørsmål. Håndbøker om personlig
økonomi og eiendom blir raskt foreldet. Bøker om skatteregler må skiftes ofte for å ta høyde
for endringer i regelverket. Bøker om karriérevalg må skiftes ut ofte for å sikre at kravene for
ulike yrker er oppdatert. Yrker som kan synes stabile og uten store endringer, kan også foran-
dres. Klassiske verk av velkjente forfattere som ikke lenger publiserer, kan beholdes så lenge
det er en interesse for bøkene., eller til MUSTIE kan anvendes. Fjern bøker som gir råd om
tidligere økonomiske kriser, eller om hvordan man skal utnytte økonomiske oppgangstider.
Behold verk som analyserer viktige økonomiske perioder, slik som den store depresjonen, så
lenge det er interesse for dette.

340 (Rettsvitenskap)
5/2/MUSTIE
Erstatt når det kommer nye utgaver. Behold aldri foreldede utgaver, selv ikke om mye brukte
emner som skilsmisse og arveoppgjør. Behold kun gjeldende utgave av bygningsforskriftene.
Generelle guider om hvordan advokater arbeider eller hvordan vårt juridiske system fungerer, kan beholdes så lenge de er i bruk. Behold generelle innføringsverker til det kommer ny utgave. Norsk Lovdata må benyttes på nett slik at man sikrer at brukerne har nyeste utgave av lovene.

350 (Offentlig forvaltning. Militærvesen)
5/3/MUSTIE
Denne seksjonen inkluderer informasjon om offentlig administrasjon, inkludert offentlig
ansatte og militærvesenet. Fjern eldre utgaver av referansepregede guider dersom de er
tilgjengelig på Internett, bortsett fra tilfeller hvor det er stor bruk av papirutgaven. Statskalenderen finnes som abonnementsutgave på nett. Behold historiske verker så lenge det er interesse. Klassikere som «The Art of War» av Sun Tzu skiftes ut når de oppfyller noen av MUSTIE-kriteriene.

360 (Samfunnsproblemer og sosialvitenskap)
5/3/MUSTIE
Dette er en vid kategori som inkluderer alkohol- og narkotikapolitikk, sosiale problemer,
kriminalitet og andre samfunnsproblemer. Titler som omhandler populære sosiale temaer,
bør kasseres etter alder og popularitet. Vær spesielt oppmerksom på velferdsspørsmål som
er i rask endring, f. eks. sosialmedisin, miljøvern ulike former for avhengighet. Håndbøker og
guider som omhandler funksjonshemninger, langtidspleie samt overlevelse av kreft og andre
alvorlige sykdommer, må undersøkes nøye for å luke ut terminologi og beskrivelser som er
utdaterte. Vi må også sikre at beskrivelsene av behandling og langtidspleie er oppdaterte.
Kasser memoarer når interessen for personen eller emnet ikke lenger er til stede. Utgivelsesår er ikke relevant når det gjelder ekte forbrytelser. Klassiske verk kasseres kun når de oppfyller MUSTIE-faktorer. Kriminalsaker av stor interesse kan kasseres når sirkulasjonen har en kraftig nedgang. Bøker om kriminaletterforskning må oppdateres etter hvert som nye teknikker tas i bruk eller gamle forsvinner.

370 (Pedagogikk)
10/3/MUSTIE
Bøker i denne seksjonen omhandler formell og uformell læring på alle nivåer, inkludert
hjemmeundervisning og livslang læring. Husk at studieguider er tilgjengelige fra ulike
utdanningsnettsteder og fra den enkelte undervisningsinstitusjon. Behold historisk materiale
kun dersom det er i bruk. Fjern alle bøker om teorier som ikke lenger er i bruk. Dersom du er
i tvil, sjekk med en pedagog. Kasser bøker om ulike utdanningsmuligheter etter fem år. Det
meste av informasjonen vil da være foreldet. Bøker om utdanningssystemet generelt og so-
siale spørsmål knyttet til lese- og skriveferdigheter kan kasseres når interessen for forfatterens teorier minker. Erstatt bøker om det enkelte fag etter hvert som det endrer seg. Visuell appell er den viktigste faktoren for bøker som omhandler planlegging av ulike aktiviteter i klasserommet.

390 (Folkelivsgransking og folkeminne)
10/3/MUSTIE
Bøker som omhandler klær og mote vil ikke bli foreldet, men fjern bøker om spesifikke desig-
nere eller klesmote når interessen går ned. Bøker som omhandler jubileer eller livets
milepæler, bryllupsplanlegging, jule- og påskefeiring kan kasseres etter hvert som moten en-
drer seg. Fjern bøker som mangler fargebilder av god kvalitet. Jule- og påskebøker sirkulerer
normalt bare en gang i året. Kasser bøker som er MUSTIE eller som representerer foreldede
holdninger. Fjern bøker av kjendiser som ikke lenger er populære.

395 (Etikette)
5/3/MUSTIE
Oversiktsverk bør beholdes inntil ny utgave er tilgjengelig. Kasser bøker om spesielle temaer,
som global etikette, når illustrasjonen blir foreldet eller etiketten endres.

398 (Folklore)
X/3/MUSTIE
Behold standardverk om folklore evig. Kasser etter bruk og MUSTIE. Folkeminner vil alltid
være aktuelle, så utgivelsesdato er ingen faktor her. Baser din kassasjon på fortellingens
kvalitet. Vær oppmerksom på samlinger som er MUSTIE eller ute av sirkulasjon. Bytt ut stand-
ardverker med nye attraktive utgaver. De fleste billedbokutgavene av individuelle eventyr og
fortellinger vil være plassert i barneavdelingen.

400 (Filologi, språk og språkvitenskap)
10/3/MUSTIE
Fjern gammeldagse og uoversiktlige bøker. Fjern også de hvor grammatikken er foreldet.
Bøker som omhandler språkhistorie og ordenes opprinnelse fjernes når de er MUSTIE. Ord-
bøker på språk som er mye brukt, fornyes jevnlig. Norske ordbøker bør fornyes etter fem år.

Legg igjen en kommentar