Til oppmuntring

Etterord – Noen oppmuntrende ord til alle med kasseringsangst

Forhåpentligvis har denne manualen vist nytten og viktigheten av kassering. Bibliotekansatte har en rekke argumenter for å ikke prioritere kassering i en travel hverdag. I det følgende finner du motargumentene:

Jeg er stolt over å ha en stor samling
MEN – kvalitet teller mer enn kvantitet. Et godt bibliotek er ikke nødvendigvis et stort bibliotek. Når det gjelder å yte god service, teller effektivitet og kompetanse mer enn størrelse. Unngå å ta inn bøker hvor innholdet er foreldet. Det blir fort kostbart for biblioteket og vil ha liten verdi for dine brukere.

Mitt bibliotek har ikke tid til å drive med kassering – vi må prioritere mer virksomhetskritiske oppgaver
MEN – dersom du har tid til å velge ut nye titler til samlingen, må du også ta deg tid til å fjerne medier med utdatert innhold som ikke lenger er til nytte for brukerne dine. Ingen av oss har nok tid til alle viktige oppgaver som eksisterer på biblioteket, MEN du må likevel ta deg tid til kassering. Ditt biblioteks image, troverdighet og kvalitet avhenger av dette. La kassering bli en del av din daglige rutine, da blir det også enklere å finne tid. Bruk også denne manualen for å effektivisere arbeidet.

Dersom jeg kasserer denne boka, vil garantert en bruker spørre etter den i morgen
MEN – dette er en situasjon som svært sjelden oppstår. Det er mye oftere slik at lånere spør etter bøker som biblioteket har bestemt seg for å ikke kjøpe inn. En studie utført på Yale Universitetet  over en tre års periode, avslørte at i en toårsperiode var det kun 3,5% av de kasserte bøkene som ble etterspurt. Det viser seg at en bok som ikke har vært i bruk de siste fem årene, heller ikke vil bli brukt de neste fem. De kasserte bøkene brukere spør etter vil være få, og deres fravær gjør mindre skade for lånerne enn det en overfylt og utdatert samling vil gjøre. Har du kassert boka, så vil du alltid kunne få tak i den gjennom fjernlån. Et annet poeng er at ved å bruke CREW vil du sjeldnere oppleve at biblioteket ikke klarer å finne noe relevant materiale. Dette fordi CREW gjør biblioteket mer oppmerksom på bøker
som er tapt og huller i samlingen. De ansatte vil kjenne egen samling mye mer i detalj. Sannheten er at dersom ikke noen bruker boka, så vil det sannsynligvis bare være du som savner den! Husk at det beste materialet i samlingen, er det som er i bruk.

SAMLINGEN KASSERER SEG SELV— VI MISTER BØKER HVER DAG!
At bøker blir stjålet eller aldri levert tilbake, har ingen betydning! Dette er antagelig bøker som en person ønsket så sterkt at bøkene beholdes i stedet for å leveres tilbake. Når biblioteket opplever tap eller tyverier, betyr det at dere må erstatte det som har gått tapt med ny utgave eller nye titler. Når disse nye bøkene settes tilbake i hyller som er overfylte med gamle og ukurante titler, så er dette svært dårlig samlingsutvikling.

Denne gamle boka kan være sjelden og verdifull, kanskje til og med en førsteutgave!
MEN – selv om den gamle boka daterer seg til før 1900, så er sjansen én til flere tusen for at boka er verdt mer enn femti kroner. Bøker som har tilhørt et bibliotek, er sjelden av interesse for samlere. Hvorfor? Fordi biblioteker merker bøkene med akkvisisjonsnummer, strekkode, eierbibliotekets stempel etc. Bøkene har også ofte vært mye brukt. Bare en håndfull unike kopier, forfatterens personlige kopier eller andre skatter, selger for mer enn noen få kroner. Gamle bøker er sjelden veldig interessante eller verdifulle og fortjener nesten aldri å stå innelåst i kostbare glasskap på biblioteket. Plassen de opptar bør i stedet brukes til andre aktiviteter. Førsteutgaver har sjelden stor verdi siden de ofte er utsatt for hard bruk. Unntaket er de sjeldne tilfellene hvor det bare finnes noen få bevarte kopier. Førsteutgaven av en uinteressant bok er verdiløs, selv om den er unik. En høyt priset førsteutgave (300
kroner eller mer) er nærmest alltid en klassiker eller nesten-klassiker som ikke ble satt tilstrekkelig pris på da den kom ut første gang. Har du aldri hørt om tittelen, kan du regne med at den ikke tilhører denne gruppen bøker. Dersom du fremdeles mener at du har en verdifull bok, undersøk med et antikvariat. Dersom boka har verdi utover noen få kroner, kasser og selg den! Har du mange bøker du mener har verdi, ta kontakt med et antikvariat og undersøk hva prisen kan bli dersom du selger bøkene på auksjon.

Dersom jeg kasserer en bok fordi den ikke har blitt brukt, er ikke det å innrømme at jeg gjorde en feil da jeg kjøpte den inn?
OG HVA SÅ? Du er menneskelig! Alle som jobber i bibliotek, gjør den typen feilgrep. Vi opplever mange ganger at vi velger ut materiale som ALDRI blir brukt av noen. Å velge ut materiale for innkjøp, er ikke basert på vitenskapelige formularer eller objektive kriterier. I stor grad må utvelgelse basere seg på bibliotekarens skjønn og forventninger til hva innbyggerne vil ønske å lese. Det utkommer mange tusen nye titler hvert år. Det er umulig selv for den beste å alltid ha rett. Gjennom erfaring og øvelse kan man bli bedre til å velge ut, men det vil aldri være mulig å bli feilfri. I norske folkebibliotek mottar vi også bøker gjennom innkjøpsordningen. Hos noen utgjør dette hoveddelen av akkvisisjonen. Inn-
kjøpsordningen har de ansatte ingen innflytelse over, og kan heller ikke påta seg skylden for at materialet ikke blir lest. MEN ansvaret for å formidle på en god måte, vil biblioteket selvfølgelig alltid ha.

Er ikke kassering bare uansvarlig ødeleggelse av offentlig eiendom?
NEI. Som forklart i den første delen av denne manualen, så er kassering en svært konstruktiv prosess som øker bibliotekets muligheter til å oppnå best mulig bruk av de bevilgede midlene. Kassering gjør biblioteklokalene mer innbydende og er med på å gjøre biblioteket mest mulig attraktivt. Dessuten er det å kaste bøkene siste utvei. Å kassere bibliotekmateriale som ikke lenger er i bruk, er ikke mer uansvarlig enn å kvitte seg med utslitt og ødelagt utstyr i den offentlige svømmehallen, eller å utbedre asfalten på en vei som har blitt ødelagt av stor bruk.

Vi må ha noe om dette emnet. Og vi trenger hver eneste kopi av denne klassikeren for å ta høyde for etterspørselen fra skoleelever.
MEN – Er noe virkelig bedre enn ingenting når det er utdatert og med unøyaktig innhold? Spør deg selv om du ville bruke boken til egne studier. Vil du at ditt barns karakterer skal være avhengig av bøker som er utdaterte? Dersom biblioteket trenger å ha noe om et emne, da trenger du å kjøpe inn en god kilde som vil bli brukt.

Dersom materialet ikke blir brukt, vil kun én bok om et emne medvirke til at hyllene fylles opp av hyllefyll. Enda verre enn at ubrukte bøker tar opp plass, er at bøker med utdatert og unøyaktig innhold gjør det. Dersom du virkelig trenger noe om et emne, kjøp inn noe nytt som er oppdatert, godt skrevet og solid innbundet.

Dersom det er bibliotekets oppdrag å bidra med nok kopier av klassikere til å møte en hel skoleklasses behov, kan disse kopiene bli oppbevart i et eget rom for klassesett. Klassesett må også byttes ut med nye og attraktive eksemplarer.

Husk at CREW-ing er en kontinuerlig prosess som består av å gjennomgå, evaluere og kassere i biblioteksamlingen. Kassering er i seg selv en pågående rutine som er en del av daglig drift. Kassering er ikke en engangsoperasjon eller et en-gang-i blant-prosjekt. Å se på kassering som en syklisk prosess, vil hindre at ubrukt, uønsket og ødelagt materiale hoper seg opp. Slike «stunts» som Buskerudgeriljaen gjør, er ikke å anbefale. Men dersom biblioteket aldri har gjennomført kassering, kan dette være nødvendig som en start for å få en kasseringsrutine på plass.

På lang sikt vil CREW-ing øke kvaliteten av biblioteket ditt og gi biblioteket omdømme som et sted som leverer oppdatert materiale lånerne kan stole på. Et bibliotek som kasserer jevnlig, vil dessuten både sees og oppleves som et attraktivt sted. Dessuten får de bibliotekansatte forsterket sin kunnskap om den totale samlingen.

Målet med kassering, CREW-ing og alle de andre funksjonene et bibliotek utfører, enten det er publikumstjenester eller såkalt indre arbeid, vil alltid være å yte best mulig tjenester til bibliotekets brukere. Gjennom å gjøre kvaliteten på samlingen best mulig for brukerne dine, tilrettelegger du for en effektiv og pålitelig bruk av samlingen. Du legger til rette for at det skal være enkelt og raskt for brukerne å finne de fakta, sitater og historier de ønsker seg.

Bruk denne manualen til å starte en diskusjon om kassering og samlingsutvikling i biblioteket ditt. Dette er en diskusjon som er viktig å ta med alle ansatte, vikarer og andre som har en tilknytning til biblioteket. La samtalen og diskusjonen om kassering og samlingsutvikling foregå en stund, og bestem dere så for å starte arbeidet med å få en samling av høyest mulig kvalitet for lokalsamfunnet deres.

                Det er ingenting å nøle etter – start kasseringen i dag!


Legg igjen en kommentar