Introduksjon

Da Buskerud fylkesbibliotek i 2007 besluttet å sette større fokus på kassering og samlingsutvikling, prøvde vi å finne praktiske retningslinjer for kassering. Vi fant lite litteratur på norsk om dette emnet, og søkingen fortsatte derfor utenfor Norges grenser. Med CREW fant vi det vi var på leting etter. CREW har en praktisk tilnærming som har vist seg levedyktig gjennom mer enn 30 års bruk.

Kasseringsmanualen er en klassiker i kasseringslitteraturen. Ved å bruke CREW i vår kassering, øker vi fagligheten. Manualens hovedanbefalinger har vært brukt i Buskerudgeriljaens kasseringsstunt. Bruken av manualen inngår som en del av fylkesbibliotekets økte fokus på kunnskapsbasert praksis.

CREW står for: Continous Review Evaluation and Weeding. Oversatt til norsk betyr dette kontinuerlig gjennomgang, evaluering og kassering. Jeg har valgt å ikke oversette dette akronymet fordi CREW er et innarbeidet begrep hos mange norske bibliotekansatte. Vi bruker også begrepet CREWing om noe som dekker hele livsløpet til et innkjøpt medium.

Metodikken bak CREW har blitt skrevet om og brukt i ulike sammenhenger i Buskerud fylkesbiblioteks satsing på kassering og samlingsutvikling. Gjennom bruk vokste det frem et behov for å tilpasse manualen til norske forhold. Våren 2010 fikk Buskerud fylkesbibliotek tillatelse til å oversette og tilpasse manualen.

Den norske bibliotekvirkeligheten skiller seg fra den amerikanske. Ikke alle anbefalingene i den amerikanske utgaven gir mening i norske bibliotek. En tolking og tilpasning av manualen har vært nødvendig. CREW henviser også til en rekke ulike referanseverk og hjelpemidler som ikke finnes på norsk.

Den norske utgaven er basert på den reviderte utgaven fra 2008. Utgaven fra 2008 inneholdt en rekke endringer fra tidligere versjon. Blant annet tok forfatteren i 2008 også med kassering av digitalt materiale.

Gjennom å gi umiddelbar tilgang til store mengder informasjon har Internett skapt store endringer i mange av bibliotekets tjenester. Mange verk som tidligere kun var tilgjengelige på papir tilbys i dag gratis eller som betalingstjenester på nett. CREW tar disse forholdene med i betraktning i sine råd om kassering.

Den norske utgaven av CREW tar utgangspunkt i folkebibliotekenes samlinger. Vi håper likevel manualen kan være til nytte for andre bibliotektyper.

Manualen prøver å legge til rette for kassering i en hverdag som i det enkelte bibliotek er preget av for liten tid, for lite plass og for små budsjetter. CREW forsøker å gjøre prosessen med å opprettholde oppdaterte og aktuelle samlinger så enkel som mulig.

Begrunnelsen for å kassere er flerdelt. Bibliotekene trenger å opprettholde en samling som er levende, relevant og nyttig. Hovedkriteriene for selve kasseringen er: Fysisk tilstand, faglig relevant og oppdatert innhold.

Buskerudgeriljaens første samarbeid med kunstneren Rune Guneriussen.

Mange bibliotek opplever i dag større oppmerksomhet fra publikum og egen eier, og kan fort bli avkrevd forklaring på hvorfor biblioteket kasserer. CREW-manualen gir det enkelte bibliotek viktige argumenter når du skal forklare kassering i møte med publikum og eiere. Men, vel så viktig er det å forklare ansatte hvorfor det er nødvendig å fjerne materiell
som ikke lenger tjener noen nytte for brukerne av biblioteket.

Kassering av faglitteratur blir stadig mer komplisert pga Internett. Dette gjelder kanskje særlig for de fysiske referansesamlingene, som noen steder er i ferd med å fases helt ut. Vi må holde høyt fokus både på det som finnes på papir, og det som finnes digitalt.

Samlingsutvikling gir store muligheter for å skape et mer spennende bibliotekrom. Fjerning av noen hyller skaper nye muligheter og gjør at publikum kan ta i bruk rommet på nye måter. Gjennom kassering legger vi til rette for ny bruk av biblioteket.
Det CREW forsøker å gjøre er å gi en enkel og praktisk beskrivelse av det manualen har valgt å kalle de fem trinnene for «omvendt akkvisisjon»: Beholdningsoversikt, samlingsevaluering, samlingsvedlikehold, kassering og fysisk fjerning av materialet.

Ingen bibliotek er like, og må følgelig ta lokale forhold med i betraktning når de bruker manualen. I tider med vanskelig økonomi, vil mangel på penger til å erstatte utdaterte og utslitte eksemplarer likevel aldri være en unnskyldning for manglende kassering. All kassering vil øke samlingens verdi.

CREW-manualen er laget for amerikanske forhold. I en del tilfeller vil den amerikanske virkeligheten være ganske forskjellig fra den norske bibliotekvirkeligheten. Skillene mellom bibliotekar og ikke fagutdannet bibliotekar er ulike. Amerikanske bibliotekarer opererer også med en noe mer «høystemt» retorikk enn det vi normalt gjør i Norge. Organisatoriske forhold og andre forskjeller mellom det norske og det amerikanske samfunnet vil også bli tatt hensyn til.

Alle tilbakemeldinger og spørsmål vil bli satt pris på, og kan rettes til undertegnede.

Jannicke Røgler
Epost: jannicke.rogler@bfk.no
Drammensbiblioteket/Buskerud fylkesbibliotek
Drammen, Buskerud
2011

Legg igjen en kommentar